Integritetsskyddspolicy

Denna integritetsskyddspolicy gäller när Thrive Wellness Solutions AB (”THRiVE”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 559365-9096, utför behandling av personuppgifter som avser personer som använder THRiVEs tjänster (”du”, ”dig”, ”dina”). THRiVEs behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”GDPR”). Med “Tjänster” avses till exempel vår webbplats, sociala medier, vårt nyhetsbrev och formulär. Med “användare” avses dig som använder THRiVEs Tjänster. 

Att skydda personuppgifter och din integritet är av största vikt för THRiVE. I denna integritetspolicy vill vi kommunicera tydligt om vår insamling, användning, behandling, lagring med mera av personuppgifter. För användning av THRiVE hälsoplattform, som är skild från THRiVEs hemsida, gäller en särskild integritetspolicy och användarvillkor, vilka finns tillgängliga på hälsoplattformen.

Våra principer

THRiVE

 • använder personuppgifter lagligt, rättvist, korrekt och tydligt
 • samlar inte in fler uppgifter än vad som krävs och endast för berättigade ändamål
 • lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt eller för en längre period än som behövs
 • skyddar personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder

Varför behandlar vi uppgifter?

Vi använder och behandlar personuppgifter i samband med att du använder våra Tjänster. Exempel på personuppgifter som kan komma att samlas in är fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, användningshistorik och IP-adress.

Vi samlar in personuppgifter för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du själv, exempelvis när du fyller i ett formulär, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss för frågor eller support.

Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra Tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies (se vår Cookie policy för mer information) på vår webbsida och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra Tjänster, såsom IP-adress.

Personuppgifter samlas in för att

 • för att kommunicera med våra användare med anledning av användarrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett ärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag, samt
 • för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det svenska bolaget THRiVE Wellness Solutions AB är huvudansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för den här integritetspolicyn.

Under vissa omständigheter delas ansvaret för uppgiftsskydd och din integritet med tredje part, till exempel leverantörer av elektronisk kommunikation. Mer information finns under varje specifikt avsnitt nedan.

Var behandlar vi dina uppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i regel inom Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/ EEA), men kan även när så krävs överföras och bearbetas i ett land utanför EU/ EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och utan att dina lagstadgade rättigheter undergrävs.

Vi kan ibland komma att överföra personuppgifter från EU/EEA till ett tredje land som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissioner. I tillämpliga fall används antingen EU kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en liknande grad av skydd som garanteras inom EU/EEA eller andra rättsliga grunder för överföringen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga och åtkomliga för dem som behöver dessa för att uppfylla det avsedda ändamålet med behandlingen. I den mån det krävs kan dina personuppgifter komma att delas med leverantörer och underleverantörer (personuppgiftsbiträden och underbiträden) som utför vissa uppgifter på uppdrag av THRiVE och med oberoende tredje parter.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part, om vi har anledning att tro att det är nödvändigt för att kunna: (i) utreda möjliga lagbrott, (ii) identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som eventuellt bryter mot ett avtal med oss, (iii) utreda säkerhetsintrång eller samarbeta med myndigheter i en rättsfråga eller (iv) skydda våra rättigheter, vår säkerhet eller vår egendom, däribland för att förebygga bedrägerier.

Vi förbehåller oss rätten att överföra eventuella personuppgifter som vi innehar om dig i händelse av att vi slås samman med eller köps upp av en tredje part eller blir föremål för någon annan affärstransaktion som en omorganisation, eller om någon sådan transaktion föreslås. 

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Det är inte tillåtet för THRiVE att samla in, behandla, använda, spara osv. personuppgifter utan en giltig rättslig grund. Den rättsliga grunden kan bygga på ditt samtycke, genom avtal, lagstadgade krav eller vårt berättigade intresse som företag. För varje specifikt behandlingsändamål informerar vi dig om vilken rättslig grund som är tillämplig och vilka rättigheter du kan utöva. Detta gör vi oavsett om behandlingen av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att inte göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång: 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta [email protected], så skickar vi dig en sammanställning via e-post.

Rätt till dataportabilitet: 

Varje gång som THRiVE behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal, har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har när som helst rätt att begära att dina personuppgifter som behandlas av THRiVE raderas. 

Rätten att invända mot behandling grundad på berättigat intresse: 

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på THRiVEs legitima intresse. THRiVE fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:

 • Om du invänder mot någon behandling baserad på THRiVEs berättigade intresse ska THRiVE avbryta all behandling av sådana uppgifter i väntan på att det berättigade intresset bekräftas.
 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i THRiVEs legitima intresse, ska THRiVE begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
 • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste THRiVE begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
 • Om THRiVE inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur utövar du dina rättigheter?

Vi tar skydd av personuppgifter på mycket stort allvar. Om du vill utöva dina rättigheter så som beskrivs ovan eller om du har frågor om vår behandling av dina uppgifter kan du kontakta oss när som helst på [email protected].

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 

Om du anser att THRiVE har gjort något felaktigt eller inte lever upp till denna integritetsskyddspolicy ser vi gärna att du kontaktar oss i första hand, men du har alltid rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, för mer information se www.imy.se.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. 

Denna integritetsskyddspolicy uppdaterades senast den 18 november 2022.